Warning: include_once(/var/www/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/prolink.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/domains/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/wp-config.php on line 19

Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/prolink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/domains/ubezpieczenia-komunikacyjne.org/wp-config.php on line 19
» Wyb
Ubezpieczenia AVIVA Oblicz składkę
Ubezpieczenia Liberty Direct Oblicz składkę
Ubezpieczenia Link4 Oblicz składkę

Ubezpieczenie AC

Ochrona ta zapewnia zwrot poniesionych kosztów w wyniku obniżenia wartości majątku na skutek:

 • uszkodzenia auta
 • zniszczenia pojazdu przez osoby trzecie
 • kradzież auta
 • utrata lub zniszczenie wyposażenia samochodu

Dotyczy to zarówno ubezpieczonego jak i pozostałych członków ruchu drogowego.

Z ubezpieczenia autocasco pokrywać możemy usterki „własne” jak i te spowodowane przez innych uczestników ruchu.

Towarzystwo Ubezpieczeń samo reguluje warunki umowy takiej polisy, przy czym kwestie sporne reguluje Kodeks Cywilny.

Przed podpisaniem umowy przeniesienia odpowiedzialności na TU z tytułu polisy autocasco, należy poznać Ogólne Warunki Ubezpieczenia Regulujące:

 • Przedmiot ubezpieczenia
 • Zakres Ubezpieczenia
 • Zawarcie umowy
 • Wyłączenia z odpowiedzialności
 • Suma ubezpieczenia i udział własny w AC
 • Szkoda całkowita, kradzież i odszkodowanie

Nie da się jednoznacznie powiedzieć jaka firma jest dobra. Zależy to od kierowcy i jego wymagań, uwarunkowań, przeznaczenia pojazdu.

Przedmiot ubezpieczenia

Zakłady Ubezpieczeń dokładnie regulują co może podlegać ubezpieczeniu AC:

 • pojazdy będące własnością ubezpieczonego zarejestrowane lub posiadające pozwolenie na ich rejestrację w Polsce
 • pojazdy niezarejestrowane w Polsce, o ile Ubezpieczyciel wyraził na to zgodę
 • wyposażenie pojazdu na kwotę określoną w umowie (ze wskazaniem elementów wyposażenia)
 • pojazdy stosowane do prowadzenia kursów nauki jazdy, przewozu osób (taksówki, autobusy, busy)
 • pojazdy do przewozu towarów w tym przesyłek kurierskich
 • pojazdy zarobkowe na rzecz wypożyczalni samochodów, leasingu
 • składaki – auta złożone we własnym zakresie
 • samochody stare oraz uszkodzone (o ile da się określić ich wartość tynkową)
 • pojazdy mechaniczne nieposiadające ważnych badań technicznych (potwierdzone odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym)
 • pojazd będący w posiadaniu przedstawiciela handlowego
 • inne wskazane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Ubezpieczeniu mogą podlegać pojazdy oraz ich elementy, dla których da się wykonać ocenę wartości (wycenę). Straty jakie zobowiązuje się pokryć Zakład Ubezpieczeń z tytułu polisy AC, nie mogą być wyższe niż wartość mienia ubezpieczonego w dniu podpisania umowy. Podczas wypłaty odszkodowania Zakład Ubezpieczeń obniża jego wysokość o wkład własny i amortyzację (na ogół zapisy tego typu przedstawione są w OWU – niektóre TU posiadają droższe pakiety, które wykluczają „niewygodne” warunki).

Wskazane jest by tego typu ubezpieczenie podpisywać osobiście przy udziale agenta lub doradcy w jego siedzibie.